Уважаеми клиенти , ако не можете да се свържете с нас на посочения телефон, моля пуснете "Бърза поръчка" . Ще се свържем с Вас при първа възможност. Благодарим Ви!

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

II. ДЕФИНИЦИИ

III. ПРЕДМЕТ

IV. ЦЕНИ

V. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

VI. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

X. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

XI. Програма за лоялност BGgumi Garage

XII. Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

XIII. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

XIV. ДРУГИ

 

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

I.1 - Bggumi.com (www.bggumi.com) е собственост на фирма "СТЕРВЕЛ" ЕООД, и всеки който има достъп до него, декларира, че е съгласен с по-долу изложените, общи условия за ползването му. Bggumi.com е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

I.2 - Настоящият документ съдържа Oбщите условия на договор за ползването на уебсайт-а, заявяването и закупуването на предлаганите чрез Bggumi.com - електронна интернет-страница, стоки между Bggumi.com, от една страна, наричано по-долу за краткост "Доставчик" и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент".

I.3 - Тези общи условия се намират на адрес www.bggumi.com .

I.4 - Доколкото предлаганите от Bggumi.com стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.

I.5 - При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава да уведоми Клиента, като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в Bggumi.com или в клиентския му профил, съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

I.6 - Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена заявка за покупка на стока, подадена преди уведомлението за промяна в Общите условия.

 

II. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-доло термини и изрази, имат следното значение:

II.1. „Уебсайт/сайт" ("website") е обособенно място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

II.2."СТЕРВЕЛ" ЕООД е търговското дружество, с ЕИК: 202312214 с адрес на управление: гр. София, Младост 2, бл.261Д, ап.1, e-mail: office@bggumi.com

II.3. Bggumi.com (www.bggumi.com) е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от "СТЕРВЕЛ" ЕООД - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

II.4. „Клиент" е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е приело настоящите Общи условия.

II.5. „Клиентски профил" е обособена част от Bggumi.com, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от Доставчика, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията,  записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.bggumi.com, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др.

II.6. „Потребителско име" е Е-Майла на Клиента, посредством които той се индивидуализира в www.bggumi.com.

II.7. „Парола" е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.bggumi.com  стоки и услуги.

II.8. „Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара, или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

II.9. „Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията, да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

II.10. „Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси без стойността на доставката на стоката до клиента.

II.11. „Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора, обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

II.12. „Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

II.13. „Информационна система /Система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява или един от елементите, на което осигурява автоматична обработка на данни.

II.14. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

II.15. „Бисквитка" ("cookie") е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.

II.16. „Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките или услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

II.17. „Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

II.18. „Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт.

 

III. ПРЕДМЕТ

Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.bggumi.com стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в www.bggumi.com изисквания за закупуване на конкретните стоки.

IV. ЦЕНИ

IV.1. Всички цени в www.bggumi.com са в български левове, с включен ДДС.

IV.2 Указаните в www.bggumi.com цени на отделните стоки са за единична бройка.

IV.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

IV.4. Разходите за доставка на територията на Република България са за сметка на Клиента.

V.УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Условията за доставка са описани в секцията Условия за доставка

VI. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Начините за заплащане и дължимите суми от Клиента са описани в секцията Начини на заплащане

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

VII.1. Доставчикът се задължава:

 - да достави в срок заявената за покупка стока;

 - да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

VII.2. Доставчикът има право:

 - при зареждане на уебстраницата www.bggumi.com, да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

 - да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика и в клиентския профил Клиента;

 - да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

VII.3. Доставчикът няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Доставчика, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и други).

VII.4.  Доставчикът полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

VII.5. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

VII.6. Доставчикът не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.

VII.7. Доколкото Доставчика не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Доставчикът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

VII.8. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.bggumi.com.

VII.9. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.bggumi.com и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

VII.10. Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Клиентът използва уебсайта www.bggumi.com, както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Клиента.

  VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 VIII.1. Клиентът се задължава:

 - да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

 - да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия;

 - да заплати разходите по доставката;

 - да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от клиента адрес от негово име и за негова сметка;

 - да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

 - да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до клиентския му профил, както и при вероятност от такъв;

 - с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход";

 - да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

 - при ползване на уебсайта www.bggumi.com да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство.

VIII.2. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

VIII.3 Клиентът има право на:

 - достъп в режим онлайн до www.bggumi.com при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.

 - достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

VIII.4. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

VIII.5. Клиентът се задължава при ползване на www.bggumi.com.:

 - да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

 - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

 - да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на интернет-страницата;

 - да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват интернет-страницата, както и да не използва интернет-страницата по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");

 - да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.bggumi.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

 - да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

VIII.6. При неспазване на задълженията по предходната алинея, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

IX.1.  Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на интернет-страницата може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Доставчикът гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.

IX.2. Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез интернет-страницата - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

IX.3. В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

IX.4. Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Доставчикът има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

IX.5. Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 - е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;

 - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

 - в други посочени в закона случаи.

X. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

X.1. Съдържанието на уеб сайта е със запазени авторски права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта на Доставчика за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на Доставчика и/или носителят на авторското право.

X.2. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия www.bggumi.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика  или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 XI. Програма за лоялност BGGumi Garage

Настоящият раздел урежда взаимоотношенията между Доставчика и Клиента във връзка с програмата за лоялност BGgumiGarage. 

XI.1. Програмата за лоялност BGgumi Garage дава възможност на регистрираните потребители да се запишат в нея като въведат своите размери гуми и предпочитани от тях марки. 

XI.2. Потребителите, които са се записали в програмата се съгласяват да получават е-мейл съобщения, свързани с направеният от тях избор, по преценка на Доставчика.

XI.3. Участието в програмата дава ценови и други предимства на регистрираният Потребител, обявени предварително от Доставчика за даден период от време.

XI.4. Участието в програмата е доброволно и всеки потребител може да се откаже от участието си по всяко време като се свърже с Доставчика и надлежно се идентифицира пред него.

XI.5. При прекратяване на членството в програмата, участникът губи всички привилегии свързани с нея, след момента на отказа си.

XI.6. Доставчикът може да променя настоящите условия за придобиване на членство и условията по програмата за лоялност без предварително известяване на участниците в нея.

XI.7. Доставчикът не е задължен да поддържа постоянно наличност на привилегии за участниците в програмата.

XI.8. При форсмажорни обстоятелства, липса на наличности или други независещи от Доставчика събътия, той запазва правото си да не предостави привилегиите на участниците в програмата.

 XII. Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

1. Обхват на гаранцията

Гаранцията, предоставяна от Стервел ЕООД, покрива всички дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата, възникнали в следствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация.

2. Срок на гаранцията

24 (двадесет и четири) месеца от датата на закупуването или до износване на протектора (TWI) настъпило преди изтичане на срока на гаранцията.

Гума, която е едностранно, частично или напълно износена до стойността на протектора (TWI) се счита за негодна за употреба и не подлежи на гаранция.

3. Гаранцията не покрива

Щети и повреди, възникнали поради:

 • неправилен монтаж/демонтаж на гумата
 • неправилно съхранение и експлоатация, включително, но не само:
  • недостатъчно напомпване или пренапомпване;
  • натоварване, несъответстващо на товарния индекс, отбелязан на гумата;
  • експлоатация със скорост, несъответстваща на скоростния индекс на гумата;
  • системни резки потегляния с превъртане и/или резки спирания с блокиране на гумите и др.;
 • неизправност в ходовата част на автомобила (основна причина за неравномерно износване, изкривяване на цялостната конструкция на гумата и др.);
 • неравност на пътната настилка (удари в дупки, бордюри и др., както и образувалите се в следствие на тях балони в гумата);
 • механично въздействие на остър предмет;
 • въздействие на органичен разтворител (бензин, нафта, масло и др.) при извършен ремонт;
 • е установен опит за отстраняване на дефекта от неупълномoщени за целта лица;
 • причини за повредата са природни бедствия;


Ако настъпилите повреди са в резултат на неправилна употреба и при използване на гумата по начин, неадекватен за предназначението, следва да съобразите и това, че при такава употреба се повишава рискът за безопасността и сигурността на транспортните средства, респективно на лицата, вещите и превозните средства, намиращи се в близост.

4. Рекламация и обезщетение

За да предявите рекламация е необходимо да се свържете с нас на тел. 0899177373 или office@bggumi.com
При представяне на гумата за рекламация, купувачът е длъжен да представи документи, издадени от Стервел  ЕООД, удостоверяващи покупката на гумата и гаранционна карта.
Срокът за предоставяне на становище по рекламацията е 30 дни за физически лица и 90 дни за юридически лица.
В случай на оспорване на експертното становище на специалиста на продавача, за последно и неоспоримо ще се счита становището на експерта по качество и технологични процеси на производителя.

5. Допълнителни разпоредби съгласно ЗЗП

Потребителят има право да предяви рекламация, независимо от предоставената търговска гаранция, съгласно ЗЗП, при което продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяна й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Съгласно закона, даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които, в сравнение с другия начин на обезщетяване, са неразумни, като се вземат впредвид:

 • Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 • Значимостта на несъответствието;
 • Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него;


Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът ще я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребитерската стока в съответствие с договора за продажба ще се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламация от потребителя.

След изтичането на този едномесечен срок, потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените, вследствие на несъответствието, вреди.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по посочения по- горе ред, той има право на избор между една от следните възможности:

 • Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 • Намаляване на цената;


Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато продавачът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Съгласно чл. 114 ал. 3 от ЗЗП, търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока, който срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребилеската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск различен от срока за предявяване на рекламация.

За неупоменати по горе правни норми действат разпоредбите на ЗЗП.

 XIII. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери.Потребителят да е предоставил на www.bggumi.com покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

Правото на отказ, не се касае за стоки доставени, от чужбина по предварителна индивидуална заявка на клиента и/или заплатени с авансово плащане.

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 30 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес).

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.). Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките

 XIV. ДРУГИ

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.